Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2019 r. pod numerem 513623-N-2019.