Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ostrzeszów

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

WYNIKI WYBORÓW PRZEPROWADZONYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU ORAZ W DNIU 4 LISTOPADA 2018 ROKU

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 5 listopada 2018 roku uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

 

GŁOSOWANIE PONOWNE W WYBORACH BURMISTRZA

uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrzeszowie z dnia 22 października 2018 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 roku

 

ZARZĄDZENIE WYBORÓW

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14-08-2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561)

 

PRAWO LOKALNE

. uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XL/264/2018 z dnia 29.03.2018r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ostrzeszów na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych  wybieranych  w  każdym okręgu wyborczym

uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XL/273/2018 z dnia 26.04.2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   

uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XLVI/301/2018 z dnia 6 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XLI/273/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

- uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XLVI/302/2018 z dnia 6 września 2018r. w utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

 

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

- Informacja z dnia 08-05-2018r. o powołaniu urzędnika wyborczego

- Informacja z dnia 20-08-2018r. - wykaz miejsc przeznaczonych do nieodpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz obwieszczeń wyborczych

- OBWIESZCZENIE z dnia 22-08-2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Ostrzeszów oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrzeszowie

- OBWIESZCZENIE z dnia 11-09-2018r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

- Informacja Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 09-10-2018r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania

 

- Informacja Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 09-10-2018r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

- Komunikat z dnia 16-05-2018 w sprawie podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej

- Komunikat z dnia 14-08-2018 o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

- Komunikat z dnia 14-08-2018 w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 paĽdziernika 2018r.

- Komunikat z dnia 14-08-2018 w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze  kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,  zarządzonych na dzień  21 października 2018r.

- Komunikat z dnia 21-08-2018 w sprawie zgłaszania przez  komitety  wyborcze kandydatów na członków obwodowych  komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Komunikat z dnia 21-08-2018 w  sprawie  zgłaszania zamiaru  głosowania  korespondencyjnego przez  wyborców niepełnosprawnych

Komunikat z dnia 26-09-2018 o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  

- Obwieszczenie z dnia 28-09-2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Ostrzeszowie

- Postanowienie nr 231/II/13/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 01-10-2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrzeszów

 

OBWIESZCZENIA STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO

- Obwieszczenie z dnia 22-08-2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Ostrzeszowie

 

OBWIESZCZENIA I ZARZĄDZENIA WOJEWODY

-  Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 56/18 z dnia 28.02.2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1845)

- Obwieszczenie z dnia 12.03.2018r. - podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 56/18 z dnia 28.02.2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w woj. wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

- Obwieszczenie z dnia 12-03-2018r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W OSTRZESZOWIE

skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrzeszowie (załącznik nr 22 do Postanowienia Nr 198/II/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 września 2018r.)

- Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrzeszowie z dnia 12 września 2018r. o składzie komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach

 

KANDYDACI

- Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrzeszowie z dnia 02-10-2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Ostrzeszów

- Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrzeszowie z dnia 02-10-2018r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOT. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH (zgodnie z dyspozycją art. 37 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy)

Artykuł 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 754 ze zm.) daje wyborcy niepełnosprawnemu wpisanemu do rejestru wyborców w danej gminie prawo do uzyskiwania informacji do:

 

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania

    

Miasto i Gmina Ostrzeszów podzielone jest na 3 wielomandatowe okręgi wyborcze.

- okręg wyborczy nr 1, który tworzą dzielnice nr 1, 4, 5 i 6 Ostrzeszowa i w którym wybranych zostanie 6 radnych,

- okręg wyborczy nr 2, który tworzą dzielnice nr 2 i 3 Ostrzeszowa oraz sołectwo Rojów i w którym wybranych zostanie 7 radnych,

- okręg wyborczy nr 3, który tworzą pozostałe sołectwa gminy Ostrzeszów i w którym wybranych zostanie 8 radnych.

Szczegółowe informacje dot. podziału znaleźć można tutaj: uchwała Rady Miejskiej Nr XL/264/2018 ,   wizualizacja podziału na okręgi wyborcze,   obwieszczenie Burmistrza o podziale na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej,     obwieszczenie Starosty o podziale na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu,    obwieszczenie Marszałka Woj. Wielkopolskiego w sprawie podziału Województwa na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku

    

Miasto i Gmina Ostrzeszów jest podzielona na 15 stałych obwodów głosowania. Dodatkowo utworzone zostały 2 obwody odrębne (w szpitalu w Ostrzeszowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach).

Szczegółowe informacje dot. podziału znaleźć można tutaj:  wizualizacja podziału w mieście Ostrzeszów wizualizacja podziału na terenach wiejskich

- OBWIESZCZENIE z dnia 11-09-2018r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcy niepełnosprawnego znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego

 

Spośród siedzib obowodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów osiem z nich dostosowana będzie do potrzeb wyborców niepełnosprawnych tj.  

- OKW nr 1 w Ostrzeszowie (SP nr 1 w Ostrzeszowie, ul. Łąkowa 1),

- OKW nr 4 w Ostrzeszowie (Sala sesyjna Starostwa Powiatowego, ul. Gen. Franciszka Altera 4)

- OKW nr 6 w Ostrzeszowie (Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Zielona 4),

- OKW nr 7 w Ostrzeszowie (Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Łąkowa 5),

- OKW nr 9 w Olszynie (Sala wiejska, Olszyna 33),

- OKW nr 10 w Kochłowach (Sala OSP, Kochłowy 46),

- OKW nr 11 w Rogaszycach (Szkoła Podstawowa, Rogaszyce 106)

- OKW nr 12 w Szklarce Przygodzickiej (Szkoła Podstawowa, Szklarka Przygodzicka 53a)

 

3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborcy niepełnosprawnego

 

Wyborca niepełnosprawny  może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed tym głosowaniem. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców  w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

 

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania

 

Wybory samorządowe zostały zarządzone na dzień 21 października 2018r. (niedziela). Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7.00 do 21.00. Data wyborów, wraz z kalendarzem wyborczym, została wyznaczona stosownym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, które znaleźć można TUTAJ.

 

 

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach  i listach kandydatów

 

Informacje na temat komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW oraz właściwych terytorialnie komisarzy wyborczych znaleźć można TUTAJ .

Informacje o zarejestrowanych kandydatach:

- do Rady Miejskiej Ostrzeszów w okręgu wyborczym nr 1

- do Rady Miejskiej Ostrzeszów w okręgu wyborczym nr 2

- do Rady Miejskiej Ostrzeszów w okręgu wyborczym nr 3

- do Rady Powiatu w Ostrzeszowie w okręgu wyborczym nr 1

- do Sejmiku Woj. Wielkopolskiego w okręgu wyborczym nr 5

- na Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

 

 

6) warunkach oraz formach głosowania

 

- Informacja o warunkach udziału OBYWATELI POLSKICH w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

- Informacja o warunkach udziału OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ, NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

Informacje określone w art. 37a Kodeksu wyborczego przekazuje wyborcom niepełnosprawnym wójt/burmistrz/prezydent miasta lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej. Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania. Są one również niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

 

 

______________________________________________________________________________________________________

WIĘCEJ INFORMACJI DOT. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY - KLIKNIJ

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Bąk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bąk
Data wprowadzenia:2018-04-03 14:17:39
Opublikował:Wojciech Bąk
Data publikacji:2018-04-03 14:17:59
Ostatnia zmiana:2018-11-09 10:30:29
Ilość wyświetleń:1817
Urząd Miasta Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij